LỊCH ĐÓN TRẢ GIÁO VIÊN

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA TẠI CHỨC
_________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________

 

 

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP NĂM HỌC 2011 - 2012
HỆ DHTC KHÓA 41

 

 

Địa điểm:                   Trung tâm GDTX tỉnh Gia Lai
Phương  thức học:    Định kỳ
Chuyên ngành:          Kế toán:                                 1 lớp  ( 120 Sinh viên)
 


TT

Tên môn học

Số tiết

Thời gian giảng

Thời gian ôn và thi

 1

Kiểm toán tài chính

60

13/08/2011

18/08/2011

10/10/2011

12/10/2011

Kế toán công

45

19/08/2011

24/08/2011

10/10/2011

12/10/2011

Kiểm toán nghiệp vụ

45

25/08/2011

30/08/2011

10/10/2011

12/10/2011

Phân tích báo cáo tài chính

45

04/09/2011

09/09/2011

10/10/2011

12/10/2011

Tổ chức hạch toán kế toán

45

10/09/2011

15/09/2011

10/10/2011

12/10/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp: 13/10/2011
                                   Thời gian thực tập tốt nghiệp: 14/10-22/01/2012
                                    Dự kiến thi tốt nghiêp: 06/2012

 

- Giáo viên đi giảng bằng máy bay.
- Giảng xong môn học giáo viên hệ thống và cho kiểm tra tại lớp, kết quả kiểm tra được tính vào điểm kết luận của môn học theo quy định.
- Giáo viên giảng môn học có yêu cầu gì xin liên hệ Anh Thanh khoa Tại chức để thống nhất.

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2011
T/L Hiệu trưởng
TRƯỞNG KHOA TẠI CHỨC

 


Các file đính kèm:Các thông báo khác: