LỊCH ĐÓN TRẢ GIÁO VIÊN

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA TẠI CHỨC
_________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________

        

 

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP NĂM HỌC 2011 - 2012
HỆ DHTC KHÓA 42

 

 

Địa điểm:                   Trường Trung cấp Nghề số 5 - Đà Nẵng
Phương  thức học:    Định kỳ
Chuyên ngành:          Kế toán:                                 1 lớp  ( 63 Sinh viên)
 


TT

Tên môn học

Số tiết

Thời gian giảng

Thời gian ôn và thi

 
1

Lý thuyết kiểm toán

40

15/08/2011

19/08/2011

03/10/2011

06/10/2011

Thẩm định dự án đầu t­ư

45

20/08/2011

25/08/2011

03/10/2011

06/10/2011

Tài chính doanh nghiệp

45

26/08/2011

31/08/2011

03/10/2011

06/10/2011

Quản trị học

45

05/09/2011

10/09/2011

03/10/2011

06/10/2011

5

Kế toán quốc tế

45

11/09/2011

16/09/2011

03/10/2011

06/10/2011

Kế toán tài chính (2)

75

17/09/2011

24/09/2011

03/10/2011

06/10/2011

- Giáo viên đi giảng bằng máy bay.
- Giảng xong môn học giáo viên hệ thống và cho kiểm tra tại lớp, kết quả kiểm tra được tính vào điểm kết luận của môn học theo quy định.
- Giáo viên giảng môn học có yêu cầu gì xin liên hệ Anh Thanh khoa Tại chức để thống nhất.

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2011
T/L Hiệu trưởng
TRƯỞNG KHOA TẠI CHỨC

 


Các file đính kèm:Các thông báo khác: