LỊCH ĐÓN TRẢ GIÁO VIÊN

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA TẠI CHỨC
_________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________

 

 

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP NĂM HỌC 2011 - 2012
HỆ DHTC KHÓA 42

 

 

Địa điểm:                   Trung tâm Bỗi dưỡng Chính trị Bắc Quang - Hà Giang
Phương  thức học:    Định kỳ
Chuyên ngành:         Ngân hàng :                            1 lớp  ( 123 Sinh viên)


TT

Tên môn học

Số tiết

Thời gian giảng

Thời gian ụn và thi

 
1

Công nghệ và quản lý CN

45

 

 

10/09/2011

12/09/2011

Luật kinh tế

45

 

 

10/09/2011

12/09/2011

3

Lý thuyết thống kê

45

 

 

06/09/2011

08/09/2011

4

Kinh tế Việt Nam

45

 

 

06/09/2011

08/09/2011

Tin học ứng dụng

40

14/09/2011

18/09/2011

03/12/2011

05/12/2011

Nguyên lý kế toán

60

20/09/2011

26/09/2011

03/12/2011

05/12/2011

Kinh tế bảo hiểm

40

28/09/2011

01/10/2011

07/12/2011

09/12/2011

Lý thuyết tài chính tiền tệ (1)

45

03/10/2011

08/10/2011

07/12/2011

09/12/2011

Kinh tế phát triển

45

10/10/2011

15/10/2011

11/12/2011

13/12/2011

10 

Kinh tế l­ượng

40

17/10/2011

20/10/2011

11/12/2011

13/12/2011

8

-Xe đón giáo viên: 13H00 chiều ngày hôm trước bắt đầu giảng tại cửa Khoa ĐH Tại chức ( Nhà 5)
- Giảng xong môn học giáo viên hệ thống và cho kiểm tra tại lớp, kết quả kiểm tra được tính vào điểm kết luận của môn học theo quy định.
- Giáo viên giảng môn học có yêu cầu gì xin liên hệ Anh Thanh khoa Tại chức để thống nhất.

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2011
T/L Hiệu trưởng
TRƯỞNG KHOA TẠI CHỨC

 

 

 

 

 

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA TẠI CHỨC
_________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________

 

 

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP NĂM HỌC 2011 - 2012
HỆ DHTC KHÓA 42

 

 

Địa điểm:                   Trung tâm Bỗi dưỡng Chính trị Bắc Quang - Hà Giang
Phương  thức học:    Định kỳ
Chuyên ngành:         Luật :                          1 lớp  ( 95 Sinh viên)


TT

Tên môn học

Số tiết

Thời gian giảng

Thời gian ôn và thi

 1

Luật dân sự (1)

30

 

 

06/09/2011

08/09/2011

Luật dân sự (2)

30

 

 

06/09/2011

08/09/2011

Luật hiến pháp (1)

30

 

 

06/09/2011

08/09/2011

Luật hiến pháp (2)

30

 

 

06/09/2011

08/09/2011

Luật hành chính VN

45

 

 

10/09/2011

12/09/2011

Lô gic học

30

 

 

10/09/2011

12/09/2011

Luật tố tụng dân sự (1)

30

14/09/2011

18/09/2011

03/12/2011

05/12/2011

Luật tố tụng dân sự (2)

30

14/09/2011

18/09/2011

03/12/2011

05/12/2011

Luật hình sự (1)

30

20/09/2011

26/09/2011

14/10/2011

15/10/2011

10 

Luật hình sự (2)

30

20/09/2011

26/09/2011

14/10/2011

15/10/2011

11 

Luật dân sự (3)

30

28/09/2011

01/10/2011

03/12/2011

05/12/2011

12 

Luật lao động (1)

30

03/10/2011

08/10/2011

07/12/2011

09/12/2011

13 

Luật lao động (2)

30

03/10/2011

08/10/2011

07/12/2011

09/12/2011

14 

Luật hình sự (3)

30

10/10/2011

13/10/2011

11/12/2011

13/12/2011

15 

Luật môi tr­ờng

30

17/10/2011

20/10/2011

11/12/2011

13/12/2011

- Xe đón giáo viên: 13H00 chiều ngày hôm trước bắt đầu giảng tại cửa Khoa ĐH Tại chức (Nhà 5)
- Giảng xong môn học giáo viên hệ thống và cho kiểm tra tại lớp, kết quả kiểm tra được tính vào điểm kết luận của môn học theo quy định.
- Giáo viên giảng môn học có yêu cầu gì xin liên hệ Anh Thanh khoa Tại chức để thống nhất.

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2011
T/L Hiệu trưởng
TRƯỞNG KHOA TẠI CHỨC

 

 


Các file đính kèm:



Các thông báo khác: