LỊCH ĐÓN TRẢ GIÁO VIÊN

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA TẠI CHỨC
_________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP NĂM HỌC 2011 - 2012
HỆ DHTC KHÓA 41

 

Địa điểm:                   Trung tâm GDTX tỉnh Hà Giang
Phương  thức học:    Định kỳ
Chuyên ngành:           KDTH:                                  1 lớp  ( 85 Sinh viên)


TT

Tên môn học

Số tiết

Thời gian giảng

Thời gian ôn và thi

 
1

Quản trị chi phí kinh doanh

45

 

 

06/09/2011

08/09/2011

Quản trị hậu cần kinh doanh

45

 

 

06/09/2011

08/09/2011

Quản trị chiến lược

45

 

 

11/09/2011

13/09/2011

Quản trị tài chính

45

 

 

11/09/2011

13/09/2011

Chiến l­ược KD và PTDN

60

16/09/2011

22/09/2011

23/11/2011

25/11/2011

Quản trị dự án xây dựng

45

25/09/2011

30/09/2011

23/11/2011

25/11/2011

Kỹ năng quản trị

45

03/10/2011

09/10/2011

28/11/2011

30/11/2011

Phương pháp nghiên cứu KD

30

12/10/2011

14/10/2011

28/11/2011

30/11/2011

Khởi sự và tái lập DN

30

17/10/2011

19/10/2011

03/12/2011

05/12/2011

10 

Chuyên đề tự chọn

30

22/10/2011

25/10/2011

 

 

                                  Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp: 06/12/2011
                                   Thời gian thực tập tốt nghiệp: 07/12-15/04/2012
                                    Dự kiến thi tốt nghiêp: 06/2012  

 

-  Xe đón giáo viên: 7H30 sáng ngày hôm trước bắt đầu giảng tại cửa Khoa ĐH Tại chức ( Nhà 5)
- Giảng xong môn học giáo viên hệ thống và cho kiểm tra tại lớp, kết quả kiểm tra được tính vào điểm kết luận của môn học theo quy định.
- Giáo viên giảng môn học có yêu cầu gì xin liên hệ Anh Thanh khoa Tại chức để thống nhất.

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2011
T/L Hiệu trưởng
TRƯỞNG KHOA TẠI CHỨC

 

 

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA TẠI CHỨC
_________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________

 

 

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP NĂM HỌC 2011 - 2012
HỆ DHTC KHÓA 41

 

 

Địa điểm:                   Trung tâm GDTX tỉnh Hà Giang
Phương  thức học:    Định kỳ
Chuyên ngành:           Tài chính :                            1 lớp  ( 115 Sinh viên)

TT

Tên môn học

Số tiết

Thời gian giảng

Thời gian ôn và thi

 
1

Kiểm toán chung

40

30/03/2011

03/04/2011

06/09/2011

08/09/2011

Thị tr­ờng chứng khoán

45

06/04/2011

10/04/2011

06/09/2011

08/09/2011

Phân tích tài chính

45

14/04/2011

19/04/2011

11/09/2011

13/09/2011

Tài chính quốc tế

45

22/04/2011

27/04/2011

11/09/2011

13/09/2011

Tài chính công

60

16/09/2011

22/09/2011

23/11/2011

25/11/2011

Kế toán tài chính DN

45

25/09/2011

30/09/2011

23/11/2011

25/11/2011

Kế toán & XLTT trong NHTM

60

03/10/2011

09/10/2011

28/11/2011

30/11/2011

Nghiệp vụ ngân hàng TM

60

12/10/2011

19/10/2011

28/11/2011

30/11/2011

Chuyên đề tự chọn

30

22/10/2011

25/10/2011

03/12/2011

05/12/2011

10 

Thẩm định tài chính dự án

30

28/10/2011

31/10/2011

03/12/2011

05/12/2011

8

                                  Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp: 06/12/2011
                                   Thời gian thực tập tốt nghiệp: 07/12-15/04/2012
                                    Dự kiến thi tốt nghiêp: 06/2012  

 

-  Xe đón giáo viên: 7H30 sáng ngày hôm trước bắt đầu giảng tại cửa Khoa ĐH Tại chức ( Nhà 5)
- Giảng xong môn học giáo viên hệ thống và cho kiểm tra tại lớp, kết quả kiểm tra được tính vào điểm kết luận của môn học theo quy định.
- Giáo viên giảng môn học có yêu cầu gì xin liên hệ Anh Thanh khoa Tại chức để thống nhất.

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2011
T/L Hiệu trưởng
TRƯỞNG KHOA TẠI CHỨC

 


Các file đính kèm:Các thông báo khác: