LỊCH ĐÓN TRẢ GIÁO VIÊN

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA TẠI CHỨC
_________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phỳc
______________

 

 

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP NĂM HỌC 2011 - 2012
HỆ VĂN BẰNG 2 - Khóa 8

 

 

Địa điểm:                   Trung tâm GDTX tỉnh Hải Phòng
Phương  thức học:    Tối thứ 6, cả ngày thứ 7 và Chủ nhật và tối thứ  2 hàng tuần
Chuyờn ngành:           Ngân hàng :                          1 lớp  ( 86 Sinh viên)
 

TT

Môn học

Số tiết

Thời gian giảng

Thời gian ôn và thi

Nghiệp vụ ngân hàng trung ­ương

30

19/08/2011

21/08/2011

24/09/2011

25/09/2011

Nghiệp vụ ngân hàng TM(1)

40

26/08/2011

11/09/2011

01/10/2011

02/10/2011

Kinh tế bảo hiểm

30

16/09/2011

18/09/2011

05/11/2011

06/11/2011

Kế toán & XLTT trong NHTM

60

08/10/2011

23/10/2011

12/11/2011

13/11/2011

Thanh toán quốc tế

30

28/10/2011

30/10/2011

10/12/2011

11/12/2011

Kế toán tài chính DN

30

25/11/2011

27/11/2011

17/12/2011

18/12/2011

Thị tr­ường chứng khoán

40

02/12/2011

04/12/2011

24/12/2011

25/12/2011

                                                                                                            4                           

-  Giáo viên tự túc phương tiện đi lại và thanh toán tại TT GDTX  Hải Phòng ( 500.000Đ / lượt đi về)
- Giảng xong môn học giáo viên hệ thống và cho kiểm tra tại lớp, kết quả kiểm tra được tính vào điểm kết luận của môn học theo quy định.
- Giáo viên giảng môn học có yêu cầu  xin liên hệ Anh Thanh khoa Tại chức để thống nhất.

Hà Nội, ngày 30  tháng 07 năm 2011
T/L Hiệu trưởng
TRƯỞNG KHOA TẠI CHỨC

 

 

 

 

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA TẠI CHỨC
_________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phỳc
______________

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP NĂM HỌC 2011 - 2012
HỆ VĂN BẰNG 2 - Khóa 8

 

 

Địa điểm:                   Trung tâm GDTX tỉnh Hải Phòng
Phương  thức học:    Tối thứ 6, cả ngày thứ 7 và Chủ nhật và tối thứ  2 hàng tuần
Chuyờn ngành:           Kế toán :                               1 lớp  ( 85 Sinh viên)
 

TT

Môn học

Số tiết

Thời gian giảng

Thời gian ôn và thi

1

Tài chính doanh nghiệp

30

19/08/2011

21/08/2011

01/10/2011

02/10/2011

Kế toán tài chính (2)

60

26/08/2011

11/09/2011

08/10/2011

09/10/2011

3

Kế toán quốc tế

40

16/09/2011

25/09/2011

29/10/2011

30/10/2011

4

Phân tích hoạt động KD

30

14/10/2011

16/10/2011

05/11/2011

06/11/2011

5

Tài chính công

30

21/10/2011

23/10/2011

03/12/2011

04/12/2011

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

30

11/11/2011

13/11/2011

10/12/2011

11/12/2011

Phân tích báo cáo tài chính

30

25/11/2011

27/11/2011

17/12/2011

18/12/2011

                                                                                                            4                            

 

-  Giáo viên tự túc phương tiện đi lại và thanh toán tại TT GDTX  Hải Phòng ( 500.000Đ / lượt đi về)
- Giảng xong môn học giáo viên hệ thống và cho kiểm tra tại lớp, kết quả kiểm tra được tính vào điểm kết luận của môn học theo quy định.
- Giáo viên giảng môn học có yêu cầu  xin liên hệ Anh Thanh khoa Tại chức để thống nhất.

Hà Nội, ngày 30  tháng 07 năm 2011
T/L Hiệu trưởng
TRƯỞNG KHOA TẠI CHỨC

 

 

 

 

 

 

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA TẠI CHỨC
_________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phỳc
______________

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP NĂM HỌC 2011 - 2012
HỆ VĂN BẰNG 2 - Khóa 9

 

Địa điểm:                   Trung tâm GDTX tỉnh Hải Phòng
Phương  thức học:    Tối thứ 6, cả ngày thứ 7 và Chủ nhật và tối thứ  2 hàng tuần
Chuyên ngành:           Kế toán :                               1 lớp  ( 109 Sinh viên)

TT

Tờn mụn học

Số tiết

Thời gian giảng

Thời gian ụn và thi

Lịch sử kinh tế

30

19/08/2011

22/08/2011

01/10/2011

02/10/2011

 
2

Kinh tế vi mô (1)

45

26/08/2011

11/09/2011

08/10/2011

09/10/2011

Lý thuyết thống kê

40

16/09/2011

25/09/2011

05/11/2011

06/11/2011

4

Luật kinh tế

40

14/10/2011

23/10/2011

12/11/2011

13/11/2011

Nguyên lý kế toán

30

28/10/2011

31/10/2011

23/12/2011

24/12/2011

6

Lý thuyết tài chính tiền tệ

40

25/11/2011

04/12/2011

25/12/2011

26/12/2011

Marketing căn bản

40

09/12/2011

18/12/2011

30/12/2011

31/12/2011

4                                                                                                          

 

-  Giáo viên tự túc phương tiện đi lại và thanh toán tại TT GDTX  Hải Phòng ( 500.000Đ / lượt đi về)
- Giảng xong môn học giáo viên hệ thống và cho kiểm tra tại lớp, kết quả kiểm tra được tính vào điểm kết luận của môn học theo quy định.
- Giáo viên giảng môn học có yêu cầu gì xin liên hệ Anh Thanh khoa Tại chức để thống nhất.

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2011
T/L Hiệu trưởng
TRƯỞNG KHOA TẠI CHỨC

 


Các file đính kèm:Các thông báo khác: