LỊCH ĐÓN TRẢ GIÁO VIÊN

LỊCH ĐƯA ĐÓN GIÁO VIÊN
ĐI GIẢNG, HỆ THỐNG VÀ THI CỦA LỚP: KẾ TOÁN -  KHÓA 41
TẠI TRUNG TÂM GDTX TỈNH SƠN LA

TT

Tên môn học

Số tiết

GV giảng

Thời gian đón

Công việc

Ngày về

Ghi chú

Giờ

Ngày

1

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

 

7h00

14/08/2011

HT&Thi

17/08/2011

 

2

Phân tích hoạt động KD

 

 

14/08/2011

HT&Thi

17/08/2011

 

3

Kiểm toán nghiệp vụ

 

 

18/08/2011

HT&Thi

21/08/2011

 

4

Tài chính công

 

 

18/08/2011

HT&Thi

21/08/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kế toán công

45

 

7h00

22/08/2011

Giảng

29/08/2011

 

2

Kiểm toán tài chính

60

 

03/09/2011

Giảng

11/09/2011

 

3

Phân tích báo cáo tài chính

45

 

12/09/2011

Giảng

19/09/2011

 

4

Tổ chức hạch toán kế toán

45

 

20/09/2011

Giảng

26/09/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kế toán công

 

 

7h00

31/10/2011

HT&Thi

03/11/2011

 

2

Kiểm toán tài chính

 

 

31/10/2011

HT&Thi

03/11/2011

 

3

Phân tích báo cáo tài chính

 

 

04/11/2011

HT&Thi

07/11/2011

 

4

Tổ chức hạch toán kế toán

 

 

04/11/2011

HT&Thi

07/11/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Đề nghị Bộ môn cử giáo viên đi giảng và cho thi theo đúng lịch.
  2. Trưởng phòng đào tạo Trung tâm GDTX tỉnh Sơn la: Cô én - ĐT: 0915409711 hoặc số điện thoại phòng đào tạo: 0223852078.
  3. Anh Dũng lái xe: 0912250620


KHOA TẠI CHỨC


 

LỊCH ĐƯA ĐÓN GIÁO VIÊN
ĐI GIẢNG, HỆ THỐNG VÀ THI CỦA LỚP: KDTH -  KHÓA 41
TẠI TRUNG TÂM GDTX TỈNH SƠN LA

TT

Tên môn học

Số tiết

GV giảng

Thời gian đón

Công việc

Ngày về

Ghi chú

Giờ

Ngày

1

Quản trị văn phòng

30

 

7h00

14/08/2011

HT&Thi

17/08/2011

 

2

 

 

 

14/08/2011

HT&Thi

17/08/2011

 

3

Quản trị tài chính

45

 

18/08/2011

HT&Thi

21/08/2011

 

4

Quản trị chi phí kinh doanh

45

 

18/08/2011

HT&Thi

21/08/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đạo đức và văn hoá KD

45

Thầy
Quân

7h00

22/08/2011

Giảng

29/08/2011

 

2

Chiến lược KD và PTDN

60

 

03/09/2011

Giảng

11/09/2011

 

3

Kỹ năng quản trị

45

 

12/09/2011

Giảng

19/09/2011

 

4

Khởi sự và tái lập DN

30

 

20/09/2011

Giảng

26/09/2011

 

5

Phương pháp nghiên cứu KD

30

 

27/09/2011

Giảng

02/10/2011

 

6

Chuyên đề tự chọn

30

 

03/10/2011

Giảng

08/10/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đạo đức và văn hoá KD

 

 

7h00

31/10/2011

HT&Thi

03/11/2011

 

2

Chiến lược KD và PTDN

 

 

31/10/2011

HT&Thi

03/11/2011

 

3

Kỹ năng quản trị

 

 

04/11/2011

HT&Thi

07/11/2011

 

4

Khởi sự và tái lập DN

 

 

04/11/2011

HT&Thi

07/11/2011

 

5

Phương pháp nghiên cứu KD

 

 

08/11/2011

HT&Thi

11/11/2011

 

6

Chuyên đề tự chọn

 

 

08/11/2011

HT&Thi

11/11/2011

 

 

  1. Đề nghị Bộ môn cử giáo viên đi giảng và cho thi theo đúng lịch.
  2. Trưởng phòng đào tạo Trung tâm GDTX tỉnh Sơn la: Cô én - ĐT: 0915409711 hoặc số điện thoại phòng đào tạo: 0223852078.
  3. Anh Dũng lái xe: 0912250620

         
KHOA TẠI CHỨC


Các file đính kèm:Các thông báo khác: