LỊCH ĐÓN TRẢ GIÁO VIÊN

LỊCH ĐƯA ĐÓN GIÁO VIÊN
ĐI GIẢNG, HỆ THỐNG VÀ THI CỦA LỚP: QLKT -  KHÓA 43
TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HÀ NAM

TT

Tên môn học

Số tiết

GV giảng

Thời gian đón

Công việc

Ngày về

Ghi chú

Giờ

Ngày

1

Lý thuyết XS và TK toán

45

 

07h00

13/08/2011

Giảng

18/08/2011

Thứ7

2

Pháp luật đại cương

30

 

13h30

19/08/2011

Giảng

22/08/2011

 

3

Công nghệ và quản lý CN

45

 

07h00

17/09/2011

Giảng

22/09/2011

Thứ7

4

Kinh tế Việt Nam

45

 

07h00

15/10/2011

Giảng

20/10/2011

Thứ7

5

Dân số và phát triển

40

 

13h30

21/10/2011

Giảng

25/10/2011

 

6

Kinh tế vi mô (1)

45

 

13h30

14/11/2011

Giảng

18/11/2011

 

7

Lý thuyết thống kê

30

 

13h30

19/12/2011

Giảng

22/12/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Lý thuyết XS và TK toán

 

 

07h00

24/09/2011

HT&Thi

25/09/2011

 

2

Pháp luật đại cương

 

 

07h00

24/09/2011

HT&Thi

25/09/2011

 

3

Công nghệ và quản lý CN

 

 

07h00

12/11/2011

HT&Thi

13/11/2011

 

4

Kinh tế Việt Nam

 

 

07h00

12/11/2011

HT&Thi

13/11/2011

 

5

Dân số và phát triển

 

 

13h30

16/12/2011

HT&Thi

17/12/2011

 

6

Kinh tế vi mô (1)

 

 

13h30

16/12/2011

HT&Thi

17/12/2011

 

7

Lý thuyết thống kê

 

 

13h30

17/12/2011

HT&Thi

18/12/2011

 

  1. Đề nghị Bộ môn cử giáo viên đi giảng và cho thi theo đúng lịch.
  2. Giáo viên đi giảng tại Hà Nam có đề nghị gì xin liên hệ GVCN lớp tại địa phương: Cô Hường; Điện thoại: 0988643086.
  3. Số điện thoại lái xe: Anh Toản: 0903209476

 

KHOA TẠI CHỨC


Các file đính kèm:Các thông báo khác: