ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

buy naltrexone online

buy naltrexone

 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HÀ NAM

.Tên đơn vị phối hợp đào tạo: Trường Chính trị tỉnh Hà Nam
2. Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ - Phường Lê Hồng Phong

  1. Thành phố Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam

3. Điện thoại: 03513855301
4. Fax: 03513855301
5. Đặc điểm chính về lịch sử hình thành và phát triển của đơn vị:
*. Quyết định thành lập: 198/QĐ - UB ngày 07 tháng 4 năm 1997
                                            của UBND tỉnh Hà Nam
*.  Chức năng nhiệm vụ của nhà trường:
- Chức năng: Trường Chính trị Hà Nam có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính; đường lối, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, kiến thức về pháp luật và quản lý nhà nước và một số lĩnh vực chuyên môn khác do nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nhằm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp CNH - HĐH của tỉnh
- Nhiệm vụ:
+ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân các cấp cơ sở ( xã, phường, thị trấn....) trưởng, phó phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và tương đương; trưởng, phó phòng của sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đwong; cán bộ dự nguồn các chức danh kể trên; cán bộ công chức cấp cơ sở về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, về nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và một số lĩnh vực khác do Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.
+ Đào tạo trung cấp Lý luận chính trị - hành chính cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở; cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.
+ Đào tạo trung cấp hành chính văn thư, trung cấp luật cho cán bộ lãnh đạo quản lý của hệ thống chính trị cơ sở;
+ Bồi dưỡng, cấp nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, chuyên môn, nghiệp vụ cho các chức danh cán bộ, lãnh đạo, quản lý
+ Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đại biểu HĐND cấp xã, huyện, thành phố...
+ Đào tạo tiền công vụ đối với công chức dự bị; bồi dưỡng ngạch cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương.
+ Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hưóng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên của TTBDCT huyện, thành phố.
+ Tổ chức nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy, học tập và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn ở địa phương.
+ Liên kết với các học viện, các trường đại học, cao đẳng mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp CNH - HĐH theo sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh.
*.  Quá trình phát triển:
*. Thành tích, kết quả đào tạo:
          - Chương trình trung cấp chuyên nghiệp: Nhà trường được Bộ          Giáo dục cho phép đào tạo, cấp bằng chương trình trung cấp hành chính, trung cấp luật từ năm 2009.
- Các lớp liên kết:


STT

Tên trường liên kết

Số lớp

Số lượng sinh viên

Ghi chú

1

Học viện Tài chính

02

170

Đại học

2

Đại học Luật

01

65

Văn bằng 2

 

02

150

Trung cấp luật

3

Học viện Hành chính

01

84

Đại học

 

01

61

Trung cấp

4

Học viện Ctrị Quốc gia HCM

01

90

Đại học

5

Đại học văn hoá

01

65

 

6

Cao đẳng Văn thư Ltrữ

01

63

Trung cấp

7

Cao đẳng tài chính Hưng Yên

01

80

Trung cấp

 

Tổng cộng

11 lớp

828

 

*. Thông tin về lãnh đạo:
+ Hiệu trưởng: Đ/c  Nguyễn Văn San - Số điện thoại liên lạc: 0986555566
+ Cán bộ phụ trách công tác liên kết hiện tại của trường: 
    Đ/c Trịnh Văn Hiệp -  P.Trưởng phòng Đào tạo -  Đthoại LL: 0918938909
*. Quá trình, kết quả liên kết đào tạo với trường ĐH KTQDân:
Tháng 01/2011: Khai giảng lớp Đại học quản lý kinh tế.
Tháng 4/2011: Nhà trường đang chiêu sinh lớp Luật Kinh tế.

(Theo Trường chính trị tỉnh Hà Nam)


Các file đính kèm:Các đơn vị liên kết khác: